Tập Tành Sự Tin Kính

0
1650
Tập Tành Sự Tin Kính

Tập Tành Sự Tin Kính

Tập tành hay huấn luyện gồm có hai công tác chính: Huấn là dạy hay giải thích cho biết rõ. Luyện là tập tành cho đến chừng trở thành thói quen hay trở nên lão luyện. Trong cuộc sống, người ta rất mực quan tâm đến sự tập tành hay rèn luyện cho thành thói quen. Samuel Smiles, nhà cải cách chính trị Tô-Cách-Lan có nói: “Gieo hành động, gặt thói quen; Gieo thói quen, gặt nhân cách”. Aristote, nhà triết học và nhà giáo dục Hy-lạp thời cổ cũng nói: “Con người chúng ta là kết quả các hành động mà chúng ta lặp đi lặp lại. Sự tuyệt hảo, không phải là một hành động, mà là một thói quen”.

Kinh Thánh dạy chúng ta hãy tập tành sự tin kính. Sự tin kính vốn là một quà tặng mà Đức Chúa Trời đặt trong lòng ta. Khả năng sống tin kính là sự ban cho. Sự tập tành không tạo ra sự tin kính, nhưng nó khiến cho sự tin kính trở nên lão luyện. Nói cách khác, sự tin kính trong ta là quà tặng của Đức chúa Trời, nhưng sự tập tành sẽ giúp cho chúng ta có một thói quen sống tin kính và tin kính trở thành một nếp sống, thậm chí nó dầm thấm vào làm một với đời sống Cơ-đốc nhân và trở nên một thành tố trong sự sống phong phú của Cơ-đốc nhân. Sống tin kính không phải là thực hành các thói quen tin kính một cách máy móc vô ý thức. Tập tành sự tin kính phần nào có giống với sự tập lái xe hơi hay sự vận động điền kinh. Lái xe an toàn và chơi điền kinh giỏi là kết quả của sự huấn luyện.

Kinh thánh cho chúng ta biết lý do khiến chúng ta phải tập tành sự tin kính: “Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lăm, còn như sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời nầy và về đời sau nữa. Ấy đó là một lời nói chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy.”

Ngày xưa, dưới thời La-mã Đế quốc, trong môi trường xã hội nông nghiệp, mọi người đều có cơ hội vận động nhiều, những người cần tập tành thân thể thường là chỉ để tham gia điền kinh hay biểu diễn thẩm mỹ. Trong xã hội ngày nay, máy móc nhiều, tiện nghi cao, vận động vật lý ít quá, sự tập tành thân thể là nhu cầu rất cần cho sức khỏe. Tuy vậy, sự tập tành thân thể ngày nay, nếu đem so với tập tành sự tin kính, thì ích lợi cũng vẫn chưa bao lăm, vì đời sống tin kính của chúng ta là cực kỳ quan trọng. Sự tin kính của một người là cả đời sống của người ấy. Sự sống tin kính quyết định toàn bộ phước họa của chúng ta, của đời nầy cũng như của cả cõi đời đời, đời của ta cũng như gia đình ta, dòng dõi ta, Hội Thánh ta, là cái mà Đức chúa Trời đã dự bị cho vô số lời hứa.

Tập tành sự tin kính là một mạng lịnh, là nếp sống Cơ-đốc thực hành của Cơ-đốc nhân. Chúng ta phải thực hành mọi huấn giới và lệnh truyền của Kinh thánh cho đến khi chúng trở thành thói quen và sự sống tự nhiên của ta.

Giô-suê 1:8 đã ban một mạng lịnh: “Quyển sách luật pháp này chớ xa miệng ngươi, hãy suy gẫm ngày và đêm, hầu cho cẩn thận làm theo mọi điều đã chép ở trong; vì như vậy ngươi mới được may mắn trong con đường mình, và mới được phước”.

Ngày nay, các con trai Y-sơ-ra-ên sùng đạo Do Thái vẫn còn mang nơi trán những túi nhỏ bằng da trong đó có đựng luật pháp của Chúa, để nhắc họ nhớ rằng họ phải “suy ngẫm ngày và đêm” và mang nơi tay để “cẩn thận làm theo”…

Cơ-đốc nhân ngày nay dầu không mang túi da đựng Kinh Thánh nơi đầu và nơi tay, nhưng Lời Chúa phải luôn luôn chiếm hữu trong tấm lòng, trong tâm trí và thực hành ra trong mọi sinh hoạt hằng ngày của đời sống.

Xin Chúa cho chúng ta biết đặt sự luyện tập thuộc linh ưu tiên trong đời sống để đức tin càng ngày càng tăng trưởng.

ooOOoo